Shortcut to the NerveCenter TetelekEsDefiniciokJegyzeke

| RecentChanges | FrontPage |
reláció
 • Teljes (lineáris) rendezési reláció
 • Ekvivalencia reláció
 • Halmaz (egy) osztályozása
 • Egy halmazon értelmezett ekvivalencia reláció osztályoz és viszont
 • Faktorhalmaz
 • Függvény
 • Identikus leképezés
 • Injektív függvény
 • Szürjektív függvény
 • Bijektív függvény
 • Függvény kompozíció-szorzat
 • Relációk kompozíciója
 • Függvény kompozíció mûvelet asszociatív
 • Függvény invertálható < == > létezik inverz függvény < == > bijektív függvény
 • 1, 2, n változós mûvelet egy halmazon
 • 1, 2, n mûveletes algebrai struktúra
 • Asszociatív mûvelet

 • Kommutatív mûvelet
 • Idempotens mûvelet
 • Invertálható mûvelet
 • Neutrális elem egy mûveletre nézve
 • Zéruselem egy mûveletre nézve
 • Zérusosztó egy mûveletre nézve
 • Valamely elem inverze egy algebrai struktúrában
 • Invertálható elem egy algebrai struktúrában
 • Zérusosztómentes struktúra
 • Adott elemmel lehet egyszerûsíteni
 • Disztributív mûvelet(ek)
 • Abszorbtív mûvelet(ek)
 • Félcsoport
 • Monoid
 • Kommutatív félcsoport
 • Félháló
 • Csoport
 • Kommutatív (Abel) csoport
 • Additív struktúra
 • Multiplikatív struktúra
 • Gyûrû
 • Kommutatív gyûrû
 • Egységelemes gyûrû
 • Nulla elem egy gyûrûben
 • Ellentett egy gyûrûben
 • Egységelem egy gyûrûben
 • Reciprok egy gyûrûben
 • Félcsoportban egy szorzat értéke független a zárójelezéstõl és az inverz egyérelmû, neutrális elem 1 db van
 • Egységcsoport
 • Permutáció
 • Szimmetrikus csoport
 • Szabad félcsoport
 • Szabad csoport
 • Gyûrûben: az additív neutrális elem = multiplikatív zéruselem, KÉP...
 • Integritás tartomány
 • Test
 • Háló
 • Disztributív háló
 • Diszjunkció
 • Konjunkció
 • Hálószerûen rendezett halmaz
 • Tétel: Hálószerûen rendezett halmaz, háló, KÉP...
 • Háló zéruseleme
 • Háló egységeleme
 • Elem komplementuma
 • Boole algebra
 • De Morgan törvények
 • Halmaztest
 • Halmaztest < == > Boole algebra
 • Peano axiómák
 • Végtelen halmaz
 • Véges halmaz
 • Rekurzív definíció
 • Természetes számok közötti összeadás és szorzás
 • Teljes indukció
 • Természetes számok struktúrája, kommutatív félcsoport... KÉP...
 • Egész számok struktúrája, gyûrû ... KÉP
 • Racionális számok struktúrája, test ... KÉP
 • Sorozat
 • Sorozat határértéke
 • Cauchy sorozat
 • Valós számok struktúrája, test ... KÉP
 • Komplex számok struktúrája, test ... KÉP
 • Komplex számok konjugáltja
 • Komplex szám algebrai alakja
 • Komplex szám konjugálás tulajdonságai, tétel, KÉP
 • Komplex szám normája
 • Komplex szám abszolút értéke
 • N-edik komplex egységgyök
 • Primitív n-edik egységgyök
 • Komplex számok tulajdonságai: 0, háromszög egyenlõtlenség, stb.. KÉP...
 • Gauss féle számsík
 • Komplex szám trigonometrikus alakja
 • Komplex szám argumentuma
 • Komplex gyökvonás
 • Moivre, osztás, ... tétel, KÉP
 • Egy egész szám oszt egy másikat
 • Egész szám egy másik asszociáltja
 • Az oszthatósági reláció alapvetõ tulajdonságai (6.1 tétel)
 • Maradékos (Euklideszi) osztás tétele (6.2)
 • Osztó
 • Osztandó
 • Hányados
 • Maradék
 • Euklideszi algoritmus
 • Bármely két nemnulla egész számnak létezik legnagyobb közös osztója amely az Euklideszi algoritmus utolsó nemnulla maradéka. (6.3)
 • Két nemnulla a,b egész számnak legnagyobb közös osztója felírható au + bv alakban valamely u,v egészekre. (6.4)
 • A legnagyobb közös osztó képzés mûvelet tulajdonságai. (6.5)
 • Két egész szám relatív prím
 • Legkisebb közös többszörös
 • A legkisebb közös többszörös egyértelmû. (6.6)
 • A legkisebb közös többszörös tulajdonságai. (6.7)
 • Prímszám
 • Törzsszám
 • Prímelem
 • Irreducibilis elem
 • A prímszám és a törzsszám fogalma egybeesik. (6.8)
 • Tetszõleges 1-nél nagyobb természetes szám egyértelmûen bontható fel prímszámok szorzatára. (6.9)
 • Végtelen sok prímszám van. (6.10)
 • Diofantoszi egyenlet
 • Elsõfokú kétismeretlenes diofantoszi egyenlet megoldása. (7.1)
 • Egy szám kongruens egy másikkal modulo m.
 • Modulus
 • Kongruencia reláció tulajdonságai. (7.2)
 • Maradékosztály
 • A maradékosztályok halmaza ... mûveletekre nézve kommutatív egységelemes gyûrût alkotnak. (7.3)
 • Modulo m maradékosztálygyûrû
 • Egyismeretlenes elsõfokú kongruencia egyenlet megoldása visszavezethetõ a diofantoszi egyenlet megoldására. (7.4)
 • Egy maradékosztálygyûrû akkor test, ha m (modulus) prím. (7.5)
 • Redukált maradékosztály
 • Euler féle FI függvény.
 • ??? (7.6)
 • Euler-Fermat tétel (7.7)
 • Természetes számok különbözõ számrendszerekben való elõállítása. (8.1)
 • Számrendszer alapja
 • Helyiérték, adott helyiértékû számjegy
 • Bináris
 • Hexadecimális
 • Decimális
 • Racionális szám, redukált közönséges tört alakja
 • Racionális szám, tiszta szakaszos tizedes tört alakba írható...
 • Racionális szám, vegyes szakaszos tizedes tört alakba írható...
 • Racionális szám, tizedes tört alakba írható...
 • Elõszakasz
 • Szakasz
 • Racionális szám redukált tizedes tört alakra vonatkozó állítások. (8.2)
 • Valós szám, tizedes tört alakja
 • Minden valós szám felírható tizedes tört alakban.... (8.4)
 • Polinom általános alakja
 • Egyhatározatlanú polinom
 • Polinom fokszáma
 • Együtthatók
 • Fõpolinom
 • Polinomok halmaza kommutatív egységelemes gyûrût alkot. (9.1)
 • Konvolúciószorzás
 • Gyûrû feletti egyhatározatlanú polinom
 • Polinom oszt egy másikat
 • Integritástartomány feletti polinomgyûrû egységei.... (9.2)
 • Egy polinom egy másik asszociáltja
 • Ha a polinom együtthatók struktúrája test akkor elvégezhetõ maradékos osztás a polinommal. (9.3)
 • Polinom osztó
 • Polinom osztandó
 • Polinom hányados
 • Polinom maradék
 • Euklideszi algoritmus polinomon
 • Polinomok legnagyobb közös osztója
 • Polinomok legkisebb közös többszöröse
 • Prímpolinom
 • Irreducibilis polinom
 • Tetszõleges nemnulla, nem-egység polinom egyértelmûen bontható fel prímpolinomok szorzatára. (9.4)
 • Euklideszi gyûrû
 • Euklideszi norma
 • Egyállású félegyenesek
 • Tér egy iránya félegyenesek osztálya alapján
 • Irányított térbeli szakasz
 • Szakasz kezdõ és végpontja
 • Irányított szakaszok kongruensek
 • Irányított szakaszok közötti kongruencia, ekvivalenciareláció. (10.1)
 • Térbeli szabadvektorok
 • Nullvektor
 • Szabadvektor hossza
 • Szabadvektor iránya
 • Rögzített origó
 • Helyvektor
 • Szabadvektorok összege
 • Szabadvektorok skalár-szorosa
 • Szabadvektorok Abel csoportot alkotnak és ennek tulajdonságai. (10.2)
 • Szabadvektor párhuzamos egy egyenessel
 • Komplanáris (kollineáris) vektorok
 • Valamely síkkal és egymással nem nem párhuzamos 3 vektorral egyértelmûen elõallítható tetszõleges vektor. (10.3)
 • Térbeli szabadvektorok bázisa
 • Lineáris kombináció
 • Generátorrendszer
 • Lineárisan független
 • Lineárisan függõ
 • Tér dimenziója
 • Szabadvektorok merõlegesek egymásra
 • Ortogonális bázis
 • Ortonormált bázis
 • Altér
 • Két szabadvektor skaláris szorzata
 • Szabadvektor, skalár mûveletek tulajdonságai (10.4)
 • Vektoriális szorzat
 • A vektoriális szorzat tulajdonságai (10.5)
 • Szabadvektorok vegyesszorzata
 • Szabadvektorok vegyesszorzatának tulajdonságai (10.6)
 • Sík normálvektora
 • Egyenes irányvektora
 • Sík normálvektoros egyenlete, sík paraméteres vektoregyenlete, ... (10.7)
 • Sík normálvektoros skaláregyenlete
 • Sík paraméteres egyenletrendszere
 • Egyenes skalár egyenletrendszere
 • Egyenes paraméteres egyenletrendszere
 • Két egyenes közbezárt szöge
 • Egyenes és sík szöge
 • Két metszõ sík szöge
 • Két ponthalmaz távolsága
 • Két pont távolságával kapcsolaos állítások (10.8)
 • Vektortér egy K test felett
 • Vektor
 • Skalár
 • Vektor skalárszorosa
 • Zérusvektor
 • Vektorok lineáris kombinációja
 • Vektorrendszer lineáris kombinációja
 • Vektortér generátorrendszere
 • Véges dimenziós vektortér
 • Vektorrendszer lineárisan független
 • Vektorrendszer lineárisan függõ
 • Végtelen elemszámú vektorrendszer lineárisan fügetlen
 • Végtelen elemszámú vektorrendszer lineárisan függõ
 • Vektorrendszer lineáris függésérõl szóló tétel (11.1)
 • Véges dimenziós vektortérnek létezik véges bázisa (11.2)
 • Vektorrendszer bázisáról szóló (következmény) (11.3)
 • Vektortér dimenziója
 • Lineáris altér
 • Vektortér altereinek direkt összege
 • Véges dimenziós vektortér és alterérõl szóló tétel (11.4)
 • Véges dimenziós vektortér egydimenziós altereinek direkt összege (11.5)
 • N-dimenziós koordinátatér
 • Kanonikus bázis
 • Véges (elemszámú) testek
 • Prímkarakterisztikájú testek
 • Nullkarakterisztikájú számtest
 • Ciklikus csoport
 • Generátorelem
 • ??? (11.6) tétel
 • P^n -ed rendû Galois test
 • Mátrix
 • Sormátrix
 • Oszlopmátrix
 • Mátrix sora
 • Mátrix oszlopa
 • Minormátrix
 • Mátrix blokkja
 • Zérusmátrix
 • Mátrixok összege
 • Mátrix skalárszorosa
 • Mátrix transzponáltja
 • ??? (12.1) tétel
 • Mátrixok szorzata
 • Mátrixok szorzása asszociatív (12.2)
 • Mátrixoknál a szorzás az összeadásra nézve disztributív (12.3)
 • Kvadratikus mátrix
 • Kvadratikus mátrix fõátlója
 • Diagonálmátrix
 • Egyégmátrix
 • K feletti mátrixok egységelemes gyûrût alkotnak, ha K kommutatív egységelemes gyûrû (12.4)
 • Teljes mátrixgyûrû
 • Mátrixegységek
 • Idempotens mátrix
 • Nilpotens mátrix
 • Szimmetrikus mátrix
 • Ferdeszimmetrikus mátrix
 • Felsõ (alsó) trianguláris mátrix
 • Monomiális mátrix
 • Permutáció paritása
 • Permutáció páros (vagy páratlan)
 • Mátrix determinánsa
 • Kvadratikus mátrix és a determináns kapcsolata, elemi oszlop (sor) transzformációk (13.1)
 • Elemi sor (oszlop) transzformációk
 • Determináns meghatározása, az aldeterminánsokkal (kifejtési tétel) (13.2)
 • Szorzatmátrix determinánsa a szorzandó és szorzó mátrixok determinánsainak szorzata (13.3)
 • Lineáris egyenletrendszer
 • Homogén lineáris egyenletrendszer
 • Inhomogén lineáris egyenletrendszer
 • Lineáris sokaság
 • Gauss-elimináció
 • Mátrix sor (oszlop) rangja
 • Elemi sor (oszlop) transzformációkkal szemben a sor- (oszlop-) rang invariáns (15.1)
 • Mátrix sor és oszloprangja megegyezik (15.2)
 • Mátrix rangja
 • Lineáris egyenletrendszer megoldhatóságának és a mátrix rangjának kapcsolata. (15.3)
 • A kifejtési tétel kiegészítése (15.4)
 • Mátrix akkor invertálható, ha determinánsa nem 0 (15.5)
 • Cramer szabály (15.6)
 • Lineáris leképezés
 • Lineáris leképezés képtere
 • Lineáris leképezés magtere
 • Izomorfizmus
 • Izomorfizmus tulajdonságai (16.1)
 • Lineáris leképezés rangja
 • Lineáris leképezés nullitása
 • Lineáris leképezés nullitásának és rangjának összege megegyezik egy FI:V->W leképezés esetén, V dimenziójával. (16.2)
 • Lineáris leképezések összege
 • Lineáris leképezések skalárszorosa
 • Lineáris leképezések az összeadásra és skalárral való szorzásra nézve, vektorterek alkotnak (16.3)
 • Vektortér lineáris transzformációja
 • Vektortér lineáris transzformációi az összeadásra és a kompozíciószorzásra nézve egységelemes gyûrût alkotnak. (16.4)
 • Lineáris leképezés mátrixa
 • Lineáris leképezés mátrixa egy adott bázisra vonatkozóan
 • ??? (16.5)
 • Lineáris transzformációk kompozíciószorzatának mátrixa, a transzformációk mátrixainak szorzata. (16.6)
 • Báziscsere mátrixa
 • ??? (16.7)
 EditPageKanonikus bázis RegexSearch: